Dalida - Giardiniera (480g)

$3.29
  • Egyptian Giardiniera 
  • Gluten Free, Preservative Free, Phosphate Free, Sugar Free
  • Kosher, Excellent Quality, Texture & Taste
  • Product of Egypt
  • Net Wt: 16.9 oz (Drained Wt: 7.76 oz)